jak-se-meri-uhlikova-stopa

Jak se měří uhlíková stopa

Měření emisí skleníkových plynů je v současnosti klíčovým nástrojem hodnocení toho, jak si antropogenní hospodářská činnost stojí z hlediska dopadů na životní prostředí. V souvislosti se závazkem Evropské unie dosáhnout do roku 2050 uhlíkové neutrality a doprovodným stupňujícím se politicko-legislativním tlakem se monitorování a vykazování uhlíkové stopy výrobku nebo aktivity stává běžnou realitou podnikání. Výpočet uhlíkové stopy je výchozím ukazatelem udržitelnosti firmy, přičemž tento výstup lze využít jak interně, při zkoumání strategie a interním „ekologického auditu“, tak vůči veřejnosti, například při soupisu nefinančního reportu.

Uhlíková stopa se měří v tunách ekvivalentu oxidu uhličitého (CO2e) vypouštěného do ovzduší za určitý časový úsek, zpravidla rok, jsou do ní tedy zahrnuty všechny vyprodukované skleníkové plyny, které jsou následně přepočteny na hmotnost CO2, která by měla na životní prostředí stejně škodlivý účinek. Průměrná uhlíková stopa na obyvatele za rok je v Česku cca 12 tun CO2e, což je nad hranicí celoevropského průměru, který činí cca 8 tun CO2e.

Jedním z mezinárodně uznávaných nástrojů, který definuje standardy pro měření, řízení a vyhodnocování emisí skleníkových plynů, je tzv. Protokol o skleníkových plynech (angl. Green House Gas Protocol či GHG Protocol). 

Ten rozděluje emise podniku do tří kategorií podle původu. Jedná se o: 

  • Přímé emise (Scope 1) – emise, které hospodářská činnost podniku přímo produkuje, a to ze zdrojů, které jsou podnikem vlastněny nebo kontrolovány, např. emise z kotlů, pecí, vařičů či vozidel, neřadí se sem ovšem přímé emise vzniklé spalováním biomasy (tyto se reportují samostatně) 
  • Nepřímé emise (Scope 2) – emise vzniklé spotřebou nakoupené energie podniku, tj. emise, které nevznikly přímou činností podniku
  • Další nepřímé emise (Scope 3) – emise, které jsou důsledkem činnosti společnosti, ale nepocházejí ze zdrojů vlastněných nebo kontrolovaných podnikem, například emise vzniklé těžbou nebo produkcí materiálu, který podnik nakoupil, emise z dopravy nakoupeného paliva či emise vzniklé koncovou spotřebou či prodejem výrobku nebo služby podniku, emise ze služební cesty letadlem či emise z ukládání odpadu na skládku  

Výpočet uhlíkové stopy musí dle standardu GHG vždy zahrnovat Scope 1 a Scope 2, výpočet Scope 3 je dobrovolný a vzhledem ke své rozsáhlosti a komplexnosti také méně využívaný. 

jak-se-meri-uhlikova-stopa

Uhlíková neutralita, jak už bylo vysvětleno v našem článku „Zelená dohoda – vysvětlení základních pojmů“, znamená rovnováhu mezi množstvím vypouštěných emisí skleníkových plynů a jejich pohlcováním z atmosféry do přirozených úložišť. Vzhledem k tomu, že se přirozené a žádoucí uhlíkové neutrality, která spočívá v tom, že podnik neprodukuje žádné emise skleníkových plynů, těžko dosahuje, podniky se často uchylují k jejímu „dorovnávání“ pomocí tzv. uhlíkových kompenzací. Ty spočívají v investicích do udržitelných, tzv. offsetových projektů, může se jednat například o výsadbu stromů, ekologickou modernizaci některých technologií, zachytávání metanu na skládkách, apod. 

Investice do offsetových projektů většinou probíhají skrze nákup jednotky, jednoho „offsetu“, který odpovídá jedné vyprodukované tuně CO2, její nákup probíhá skrze organizace, které následně udržitelných projekt realizují. 

Znalost uhlíkové stopy je bezpochyby klíčovým údajem, ze kterého by firma měla čerpat při nastavování parametrů svého obchodního modelu a který by měla komunikovat svým partnerům klientům či zákazníkům. My Vám její výpočet nabízíme v rámci soupisu nefinančního reportu. 


Kam dál…

Co myslíme, když mluvíme o taxonomii EU

Mluvíme-li o taxonomii, mluvíme o investicích. Jak sděluje Zelená dohoda (a rozumí se samo sebou)…

Emisní systém aneb kde se vzala emisní povolenka

Vědecké studie jasně dokazují, že skleníkový efekt vznikající vypouštěním antropogenních skleníkových plynů do atmosféry je…

Jak jsme na tom s vodíkem?

Nekompromisní strategie Evropské unie stát se do roku 2050 první klimaticky-neutrální ekonomikou vyžaduje hledání alternativních…

Jak se měří uhlíková stopa

Měření emisí skleníkových plynů je v současnosti klíčovým nástrojem hodnocení toho, jak si antropogenní hospodářská…

Na úvod k zelené dohodě

„Naším záměrem je učinit z Evropy první klimaticky neutrální kontinent na světě. Předloženými návrhy chceme…

Nefinanční report

Nefinanční report Co si představit pod pojmem “nefinanční reporting”, jak se vytváří, jaký má obsah…

Povinnosti (nejen) velkých společností v oblasti náležité péče

V prostředí malé či střední firmy, jejíž výrobní řetězec nepřesahuje českých hranic, je těžko představitelné…

Proč je důležité míti nefinanční report

Finanční výkaz už dávno není jediným klíčovým nástrojem dobré prezentace firmy. To, do jaké míry…

Taxonomie EU

Taxonomie EU Zde se dozvíte vše, co potřebujete vědět o taxonomii Evropské unie…

Vývoj politiky životního prostředí EU

Otázky udržitelného přístupu a ochrany životního prostředí představují dnes neodmyslitelnou součást unijních i národní politik…

Zelená dohoda – vysvětlení základních pojmů

Zelená dohoda, některými zpochybňovaná, jinými oslavovaná, je bezpochyby pojem, se kterým se za poslední tři…

Zelená dohoda jako investiční příležitost

Zelená dohoda pro Evropu je ambiciózní plán představený Evropskou komisí poprvé v prosinci roku 2019. Jejím…