zelena-dohoda-jako-investicni-prilezitost

Zelená dohoda jako investiční příležitost

Zelená dohoda pro Evropu je ambiciózní plán představený Evropskou komisí poprvé v prosinci roku 2019. Jejím hlavním a konečným cílem je dosáhnout klimaticky neutrální Evropy do roku 2050, milníkem na této cestě pak je snížit emise skleníkových plynů do roku 2030 alespoň o 55 % oproti referenčnímu roku 1990. Zelenou dohodu jsme vám blíže přiblížili v článku Na úvod k zelené dohodě.

Zcela zásadním předpokladem pro naplnění udržitelných cílů zelené dohody bude zajištění jejich financování, základními finančními zdroji pak bude evropský rozpočet a výnosy z emisních povolenek.

V této souvislosti přijala Evropská komise investiční strategii nazvanou „Investiční plán Zelené dohody pro Evropu“, která předpokládá mobilizaci investic z veřejného i soukromého sektoru v hodnotě nejméně 1 bilion EUR.

Podpora investic staví na třech pilířích, prvním z nich je samozřejmě podpora peněžitá. Předpokládá se, že velká část rozpočtu EU má být vyhrazena právě na boj s klimatickými změnami. Ta má být alokována zejména těm oblastem, které budou finančními nároky ekologické transformace nejvíce zasaženy. Spravedlivé rozdělení finančních prostředků má zajišťovat tzv. Mechanismus spravedlivé transformace, v jehož rámci je připraven Fond pro spravedlivou transformaci. Rozdělení financí pak bude probíhat na základě přijatých územních plánů, ve kterých budou uvedeny konkrétní potřeby a výzvy, kterým jednotlivé regiony čelí. Za druhý pilíř označuje Evropská komise vytvoření podpůrného rámce pro investory. Pod tímto na první pohled vágním označením se však skrývá mimo jiné i zásadní nástroj, kterým je taxonomie EU, investiční kompas, který vymezuje činnosti, které jsou opravdu udržitelné a které tak skutečně přispívají k ekologické transformaci Evropy. Právě těmto činnostem bude poskytnuta finanční podpora, čímž se stanou investičně atraktivní. Třetí pilíř se má zaměřit na praktickou podporu při plánování, přípravě i realizaci udržitelných projektů, a to jak jejím navrhovatelům, tak veřejným orgánům.

zelena-dohoda-jako-ivesticni-plan

Evropské dotace, které zelenou revoluci zaštiťují, jsou velmi komplexním tématem a samostatným oborem, my Vám níže představíme pouze některé finanční balíčky, které by mohly představovat investiční příležitost pro Vaše podnikání.

Fond spravedlivé transformace

O fondu spravedlivé transformace jsme se zmínili již výše. Z celkové částky 41 miliard Kč, která je fondem vyhrazena, budou čerpat především regiony tradičního průmyslu, které jsou hospodářsky závislé na fosilních palivech jako je uhlí nebo rašelina a na emisně náročných odvětvích. V České republice se jedná o kraj Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský. Cílem pomoci je zajistit pracovní místa pro zaměstnance odcházející z uhelného průmyslu, zlepšit veřejné služby nebo obnovit krajinu zasaženou těžbou.

Mezi příklady podporovaných aktivit se řadí mimo jiné i investice do malých a středních podniků, včetně mikropodniků a začínajících podniků, které vedou k hospodářské diverzifikaci, modernizaci a přeměně, zakládání nových podniků a ke vzniku a přesunu pracovních míst, zvyšování kvalifikace a rekvalifikace pracovníků a uchazečů o zaměstnání apod. O podporu tak mohou kromě samospráv a jiných veřejnoprávních subjektů žádat i podnikatelé.

O investičních příležitostech fondu spravedlivé transformace se můžete více dozvědět zde.

Modernizační fond

Modernizační fond je příkladem fondu, který získává své finanční prostředky z prodeje emisních povolenek, a jeho objem se tedy odvíjí od jejich ceny a dražby. Jeho cílem je podpora a modernizační investice do energetických soustav a zlepšení energetické účinnosti členských států s nejnižšími příjmy, mezi nějž se řadí i Česká republika.

V rámci modernizačního fondu bylo vytvořeno 9 různých programů podpory zaměřených na investice napříč odvětvími. Mezi ty podnikatelsky zajímavé lze řadit například program č. 4 nazvaný „ENERG“ či program č. 5 nazvaný „TRANSCom, pro něž mohou být žadateli osoby právnické, zejména malé a střední podniky, a taktéž fyzické podnikající osoby. Program ENERG se zaměřuje na investice do využívání energie z obnovitelných zdrojů v podnicích, a to jak pro pokrytí vlastní potřeby energie, tak pro pokrytí spotřeby energie v místě výroby, modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, snižování energetické náročnosti budov či výrobních procesů, zateplení obvodových plášťů, adaptace budov na změny klimatu (např. zelené střechy, fasády, využívání dešťové a šedé vody), apod. Program TRANSCOm má zase za cíl vytvoření čisté mobility výstavbou udržitelné infrastruktury, finanční prostředky se budou poskytovat zejména na výstavbu a pořízení neveřejných dobíjecích/čerpacích stanic pro osobní či nákladní vozidla s alternativním pohonem, drážní vozidla s alternativním pohonem a zvyšování energetické účinnosti v dopravě.

Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bude možné uzavírat do konce roku 2030. O investičních příležitostech modernizačního fondu se můžete více dozvědět zde.

Operační program Životní prostředí

Operační připravený Ministerstvem životního prostředí a Státním fondem životního prostředí ve spolupráci s Evropskou komisí nabídne pro dotační období 2021 – 2027 částku ve výši až 60 miliard korun. Program poskytuje dotace na projekty ochrany přírody, čistoty vody, kvality ovzduší, zpracování odpadu či energetických úspor.

Součástí programu byly také tzv. kotlíkové dotace. V současnosti lze pořízení nového kotle 3. a vyšší emisní třídy financovat z programu Nová zelená úsporám. Nízkopříjmové domácnosti si tak mohou náklady na výměnu stávající emisně nevyhovujícího kotle za kotel na biomasu, elektrického či plynového tepelná čerpadla či plynového kondenzačního kotle nechat nahradit až z 95 % .

O Operačním programu Životní prostředí se můžete více dozvědět zde.

Je jednoznačné, že změna na zelenou bude (nejen) finančně náročná, některá odvětví, podniky či pracovní místa dokonce zaniknou. Budou však bezpochyby nahrazena novými, přičemž na jejich utváření se lze podílet již nyní. Možností čerpání finančních prostředků je mnoho, a jak už jsme zmínili, v našem článku uvádíme pouze některá z nich. Věříme, že ekonomická transformace Evropy skýtá velkou hospodářskou příležitost pro každého, kdo se jí nebude bát včas využít.


Kam dál…

Co myslíme, když mluvíme o taxonomii EU

Mluvíme-li o taxonomii, mluvíme o investicích. Jak sděluje Zelená dohoda (a rozumí se samo sebou)…

Emisní systém aneb kde se vzala emisní povolenka

Vědecké studie jasně dokazují, že skleníkový efekt vznikající vypouštěním antropogenních skleníkových plynů do atmosféry je…

Jak jsme na tom s vodíkem?

Nekompromisní strategie Evropské unie stát se do roku 2050 první klimaticky-neutrální ekonomikou vyžaduje hledání alternativních…

Jak se měří uhlíková stopa

Měření emisí skleníkových plynů je v současnosti klíčovým nástrojem hodnocení toho, jak si antropogenní hospodářská…

Na úvod k zelené dohodě

„Naším záměrem je učinit z Evropy první klimaticky neutrální kontinent na světě. Předloženými návrhy chceme…

Nefinanční report

Nefinanční report Co si představit pod pojmem “nefinanční reporting”, jak se vytváří, jaký má obsah…

Povinnosti (nejen) velkých společností v oblasti náležité péče

V prostředí malé či střední firmy, jejíž výrobní řetězec nepřesahuje českých hranic, je těžko představitelné…

Proč je důležité míti nefinanční report

Finanční výkaz už dávno není jediným klíčovým nástrojem dobré prezentace firmy. To, do jaké míry…

Taxonomie EU

Taxonomie EU Zde se dozvíte vše, co potřebujete vědět o taxonomii Evropské unie…

Vývoj politiky životního prostředí EU

Otázky udržitelného přístupu a ochrany životního prostředí představují dnes neodmyslitelnou součást unijních i národní politik…

Zelená dohoda – vysvětlení základních pojmů

Zelená dohoda, některými zpochybňovaná, jinými oslavovaná, je bezpochyby pojem, se kterým se za poslední tři…

Zelená dohoda jako investiční příležitost

Zelená dohoda pro Evropu je ambiciózní plán představený Evropskou komisí poprvé v prosinci roku 2019. Jejím…